• 021-66562812

 مشاوره
ارائه مشاوره خرید دستگاه توسط شرکت

 شرکت نانو سيستم پارس، دستگاه‌های تولیدی خود را با گـستره وسـيعي از تجهيزات جانبي توليد مي كند كه مي تواند بنا به سـفارش مـشتري ، برخـي از آنهـا را روي دسـتگاه خريـداري شـده نـصب شود.

در انتخاب يك دستگاه بايد توجه شود كه تجهيزات جـانبي متناسـب بـا نيـازمشتري انتخـاب شـود . شـركت نانو سیستم دستگاه را با توجه به نیاز مشتری تجهيز ميکند و شرایط لازم و مناسب خریدار را ایجاد مينماید.

درخواست اطلاعات كافي از شركت، با مراجعه به سايت شركت و مراجعه به مراكزي كه اخيراً ايـن دستگاه را خريداري كرده‌اند، ميتواند راهنماي خوبي در اين زمينه باشد, که اطلاعات مراکز خرید کننده از شرکت توسط شرکت به مشتری داده می‌شود.

با توجه به ارتباط خوب و دائمي تعداد زيادي آزمايـشگاه عـضو ستاد توسعه و فناوری نانو، همـواره اطلاعـات خـوبي در زمينـه انـواع مـدل‌هـا و امكانات هر يك از دستگاه‌ها در اختيار دارد و در اين زمينه ميتواند مشاور خوبي براي مراكز عضو باشد كه در عمل نيز نه تنها براي مراكز عضو، بلكه براي هر مركز متقاضي اينگونه مشاوره‌ها ارائه گرديده است.

 

نصب دستگاه

 شرکت نانو سیستم پارس در راستای ارائه خدمات بهتر به خریداران در مورد نصب دستگاه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 

نصب و محل استقرار تجهيزات

الزامات و فضاي مورد نياز براي نصب دستگاه، شامل شرايط محيطي مورد نياز در محل نصب (از نظر دما، رطوبت، نور، تهويه،گرد و غبار، ارتعاش وغيره)، شرايط فني و امکانات جانبی مورد نياز (منبع الکتريسيته، آب، گاز، فاضلاب و غيره) وشرايط ايمني (تشعشعات، پسماند، الکتريسيته و غيره) براساس توصيه‌های ارائه شده در هنگام نصب توسط مسئول فنی شرکت، بايد به دقت رعايت گردد و مشاره مناسب ارائه می‌گردد.

 

اطمينان از صحت عملکرد تجهيزات

بعد از نصب دستگاه و قبل از شروع بکارگيری، صحت عملکرد دستگاه با استفاده ازکنترل‌هاي مناسب، همان نمونه‌های استاندارد همراه دستگاه، مورد ارزيابی قرارمی‌گيرد. بديهی است اين اقدام به شکل دوره ای بصورت فعاليت‌های کنترل و نگهداری تجهيزات توسط اپراتور دستگاه و همچنين پس از هر بار تعميردستگاه توسط مسئول فنی شرکت، انجام می‌شود.

 

کاربری تجهيزات

مهارت فني مورد نيازجهت کار با دستگاه‌ها مشخص می‌شود. تعيين فرد يا افراد مجاز به کار با دستگاه/ سيستم و آموزش کامل افراد مجاز، شامل آموزش نحوه کارکرد، کنترل و نگهداری، نحوه تدوين مدارک و نگهداری سوابق مربوطه و....توسط شرکت آموزش داده می‌شود.

 

خدمات پس از فروش

 خدمات گارانتي و وارانتي دستگاه

- مدت زمان گارانتي براي كليه دستگاه‌ها بصـورت كلـي حـداقل يكسـال پـس از زمـان نصـب و راه‌انـدازي مي‌باشد.

- همچنين مدت زمـان ارائـه خـدمات پـس از فـروش بـراي دسـتگاه‌ها حـداقل 10 سـال پـس از نصـب و راه انـدازي‌ مي باشد.

 

 آموزش دستگاه

- شركت بر اساس نوع دستگاه و تكنولوژي ساخت آن، امكانات مناسب جهت آموزش اپراتور دستگاه را در قالب دوره‌هاي آموزشي مرتبط و يا آموزش درحين كار ايجاد می‌نمايد.

ـ گواهي طي دوره‌هاي آموزشي نيروهاي فني توسط شرکت و ساير مدارك مربوط به آموزش‌هاي پرسنل فني بصورت مستند به خریدار تحویل داده شده و بعد از هر دوره آموزش بروز رساني می‌شود.

 

خرید لوازم جانبی دستگاه

- شركت نسبت به تأمين و نگهداري قطعات يدكي مورد نياز دستگاههاي فروخته شده در صورت نیاز مشتری در اسرع وقت اقدام می‌نمايد.

  

تعمیر دستگاه

- خدمات تعمير، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه در صورت نیاز و اعلام مشتری در اسرع وقت توسط نیروهای متخصص و با پشتبانی شرکت انجام می‌شود.

ثبت درخواست

تماس با ما